DUYURULAR
HABERLER

Birimler » Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Birimi » Özel Hastaneler Birimi » 


ÖZEL HASTANELER BİRİMİ

 

   
         
 

 

   Uzm. Dr. Ali ATAR
           Müdür Yardımcısı     

 

   
 
 
 
    Dr. Bilgin TOPÇU 
      Şube Müdürü
    

 
Belkıs TUNÇ Çevre Sağlığı Teknisyeni            1410
Öznur AYDIN Hemşire            1412
 

 

1.     Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek,

 

2.     Özel Organ ve Doku Nakli, Kan ve Kan Ürünleri, Diyaliz, Üremeye Yardımcı Tedavi, yanık, Yoğun Bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerinin il düzeyinde yürütülmesi ile bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

 

3.     İlgili Mevzuat çerçevesinde özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

 

4.     Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve tedbirleri almak,

 

5.   Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,

 

6.     Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü uygulamaları denetlemek, düzenlemek ve izinlere aykırı faaliyet ve tanıtımları tespit edip Bakanlığa bildirmek,

 

7.     Sağlık hizmetlerinde kalite ve belirlenen akreditasyon kurallarının takibini sağlamak,

 

8.  Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

 

9.   İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,

 

10.  Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek,

 

11.  Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

 

 

 
 

 

DENETİM FORMLARI

                  YÖNETMELİKLER

           HASTANE

ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU

ÖZEL HASTANELER HİZMETE ESAS DENETİM FORMU-2

DİYALİZ MERKEZİ İDARİ VE TEKNİK DENETLEME FORMU

DİYALİZ MERKEZİ İDARİ VE TEKNİK DENETLEME FORMU-2

TIBBİ LABORATUAR FORMU

YOĞUN BAKIM DENETİM FORMLARI

TRANSFÜZYON MERKEZİ DENETİM FORMU

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ DENETİM FORMU

DİYALİZ MERK. HAK. YÖNETMELİK

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ HAK. YÖNETMELİK

ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZ. YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ EKLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİRUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

UYTE MERKEZLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ TEBLİĞ

1877 diyaliz merkezi yönetmeliği ekler

 EK-1   

 EK-2   

 EK-3   

 EK-4   

 EK-5 

 EK-6 

 EK-7 

   EK-8   

 EK-9 

 EK-10

   EK-11   

 EK-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

© 2014 Akgün Yazılım / Tüm hakları saklıdır.