Şubeler » Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü » 


Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 

 
 
 

  

  
 
 
 
            Uzm. Dr.  Ramazan GÜRGÖZE
          Müdür Yardımcısı     
 

 

 
                                 
                         
  
         Dr. Işık AZTEKİN   
              Şube Müdürü    
 
  

Adı Soyadı

Ünvanı

Mustafa KUZU

                                  Şef

Kamuran TURAN

V.H.K.İ

Ahmet DAŞ

Sağlık Teknikeri

 

 

1-Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında ilgenelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

 

2-Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine aitbirimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegreetmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil vesevk koordinasyonunu sağlamak,

 

3-Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusundatemin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,

 

4-İl içinde meydana gelen afetlerde ve acildurumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği vekoordinasyon içinde sağlamak,

 

5-Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acildurumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardımfaaliyetlerine katılmak,

 

6-Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaçduyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama,tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

 

7-Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisiningeliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

8-Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelinyetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitimprogramı hazırlamak ve uygulamak,

 

9-Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonlarıyapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

 

10- Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlıkhizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

 

11. Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak veyürütmek.

 

12- Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelikeğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasınıdenetlemek

 

13- Meydana gelen afetlerde; tıbbî kurtarma ve sağlıkhizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

 

14- Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve siviltoplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerinekatılmak,

 

15- Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaçduyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama,tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

 

16- Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlısağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekliorganizasyonu sağlamak,

 

17- Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelinyetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitimprogramı hazırlamak ve uygulamak,

 

18- Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonlarıyapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

 

19- Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleriyapmak,

 

 
112 EĞİTİMLERİ

 

} 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde hizmet kalitesinin artmasında eğitim faaliyetlerinin büyük önemi vardır. Gerekli altyapının tamamlanmasıyla birlikte insan kaynağının teknolojinin ve modern sağlık biliminin ışığında sürekli gelişmesini sağlayacak sistemler profesyonel eğitimlerin etkin olabilmesi için gerekli ekip,donanım ve altyapı oluşturulmalıdır.

 

Tüm personelin Temel Modül,TRK, Erişkin ve Çocuk İleri yaşam Desteği ile birlikte ambulans şoförlerinin Güvenli Sürüş Tekniği ve İlk Yardım Eğitimlerinin de koordinasyonu düşünüldüğünde bu altyapının önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır.

 
İLKYARDIM EĞİTİMLERİ 
 
 

      Resmi Gazete’de 18.03.2004 tarih ve 25406 sayı ile yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği’nin İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı başlıklı konunun “Madde 16’da ‘’Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.” denilmektedir.

       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de çıkartmış olduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde-8’de ‘’İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

a) İşveren;

 

1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.

 

2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

 

b) İşveren; (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.’’ denilmektedir.

 

      İlgili Yönetmelikler gereği, ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel ve resmi tüm işletmelerin, çalışanlarının belirli bir bölümünün 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi alması zorunlu hale gelmiştir. Bu eğitimler her ilin İl Sağlık Müdürlüğünden eğitim verme yetkisini almış kurumlar tarafından verilmektedir. Eğitim sonunda eğitime katılan kişilerin adına sertifika ve kimlik kartları düzenlenmektedir.

‘’Bilinçli İlkyardım Hayat Kurtarır’’ felsefesi doğrultusunda eğitimlerimiz devam etmektedir.

 
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 
Müdürlük adına acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmaları koordine eden, planlayan, ildeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetimini yapan, hastane acil servislerini koordine eden ve denetleyen, il düzeyindeki ilkyardım eğitimlerinin verilmesini organize eden ve bununla ilgili ilkyardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimini yapan, il sağlık afet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlayan, acil sağlık hizmetleri ile ilgili tüm verileri toplayan ve değerlendiren birimdir.
 
 

AASH Şube Müdürlüğü Personel Durumu

 

Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Eğitim işleri ile ilgili 2 Acil Tıp teknisyeni, İdari ve yazı işlerinden sorumlu 1 Sağlık Memuru ve 1 VHKİ görev yapmaktadır.

Eğitim birimimiz,profesyonel eğitimlerle birlikte kurumumuz adına verilen ilkyardım eğitimleri ve denetiminden de sorumludur.

Bakanlık ve diğer birimler ile birlikte İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin koordinasyonunu sağlar.

 

 

© 2014 Akgün Yazılım / Tüm hakları saklıdır.